Motiv / Tema

    • Karl Pfyffer von Altishofen
  • Senest 22.4.1818