Mål

  • Bredde (pladerand?) 350 mm
  • Højde (pladerand?) 508 mm
  • S. PETRUS / G. Kauffmann gez. / J. Scheible's Buchhandling in Stuttgart / Lith. Anst. v. Pobuda, Rees et C