Placering

  • Busse fec / Eibsee am Zugspitz / Als Uobergung nach Italien
  • Signatur

Mål

  • Bredde (pladerand) 230 mm
  • Højde (pladerand) 170 mm
  • Bredde (papirmål) 275 mm
  • Højde (papirmål) 420 mm