Motiv / Tema

    • A. Sampayo
  • 15. december 1833